Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Sürelerin Adli Tatilde Bitmesi

Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Sürelerin Adli Tatilde Bitmesi

Adli Tatil

    Adli tatilin ne zaman başlayacağı, bu dönemde ne yapılacağı şu günlerde en çok merak edilen soru. Bu yazımızda 2018 yılı adli tatilinin ne zaman başlayacağı ve biteceği, ara dönemde neler yapılabileceği ile ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız.


Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

    Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 102 gereğince "her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl eylülde başlar." şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple mahkemeler bu dönemde ADLİ TATİL sebebiyle kanunda belirtilen işler harici işlemleri yapmazlar.


Adli Tatilde Görülecek Dava Ve İşler

    Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 103 gereğince;

"Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, denizraporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğerbaşvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetlievrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yenidenyapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemeceivedi görülmesine karar verilen dava ve işler."

    Yukarıda sayılı haller olsa dahi tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazırolan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

    Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgiliolarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevapdilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilamverilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veyaYargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde deuygulanır.


Adli Tatilin Sürelere Etkisi

    Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerinbitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiğigünden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Tatil

    Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 331 gereğince;

"Ceza işlerini gören makam vemahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde nesuretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud SuçlarınMuhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır."

    Burada hukuk davalarının aksine son günü adli tatile rastlayan sürelerde 1 hafta değil 3 gün uzama söz konusudur.


Adli Tatil 2018 Süresince Dava Açılması Mümkün Müdür?

    Kural olarak HMK gereğince yazılı olduğu üzere adli tatil süresince sayılı istisnalar haricinde dava ve işlerin takibi mümkün değildir.

    Ancak örneğin adli tatil süresinde boşanma davası açılması mümkündür. Boşanma davasının açılmış olması söz konusu davanın görüleceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Boşanma davası adli tatil süresinde açılabilir, ancak usuli işlemlerin hepsi adli tatilin sona ermesi ile yapılacaktır.

    Boşanma davası adli tatil içerisinde görülecek davalar arasında değildir. Ancak taraflar anlaşır ve işlem yapabilirlerse aksi her zaman mümkün olabilmektedir.

"Adli Tatilde Yapılabilecek İşlemler ve Sürelerin Adli Tatilde Bitmesi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595