Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

 

Zina, Yargıtay yerleşik içtihatlarında da kabul edildiği üzere özel, mutlak bir boşanma sebebidir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı sebepleri belirli olgulara dayandıklarından özel boşanma sebeplerini oluştururlar. 

 

Bir olay evlilik ilişkisi üzerindeki etkisine bakılmaksızın boşanma hakkını verebiliyorsa, mutlak boşanma sebebinden; boşanma sebebi olarak gösterilen olgunun açılmış davada ispat edilmesi boşanma kararı verilmesi için yeterli değilse nispi boşanma sebebinden söz edilir. Nispi boşanma sebeplerinde ispat edilen olgu veya olayın diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğinin de hakimce araştırılması gerekir (Gençcan; Akıntürk, T./Ateş, D: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku).

 

Türk Medeni Kanunu Madde 161'de açıkça;

"Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur." denilmektedir.

 

Zina Nedir?

Zina hukukumuzda evli bir kişinin eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu anlamında eşin eyleminin zina olarak kabul edilebilmesi için cinsel ilişki şarttır. Eşlerden birinin üçüncü bir şahıs ile öpüşmesi, sarılması veya el ele gezmesi zina olarak kabul edilmemektedir.

 

Zina, Türk Ceza Kanununda suç olarak sayılmadığı için cezası bulunmamaktadır. Yalnızca boşanma davalarında tazminat ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında etkisi vardır.

 

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Türk Medeni Kanunu Madde 161'de de açıkça yazılı olduğu üzere zina sebebiyle boşanma davasının davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde açılması gerekmektedir. Boşanmaya konu olacak olay daha sonra öğrenildiği takdirde 5 (beş) yıllık süre geçmemişse yine öğrenildiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde dava açılabilir.

 

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartları

Zinanın oluşması için 3 şartın bir arada olması gerekmektedir;

 

  • Taraflar arasında evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekmektedir. Burada en çok merak edilen ve sorulan soru genelde boşanma davası açıldıktan sonra zina olması durumudur. Boşanma davası devam eden eşlerin de birbirlerine karşı sadakatli olmaları gerekmektedir. Boşanma hükmü kesinleşene kadar tarafların karşılıklık olarak sadakate aykırı davranmama yükümlülükleri vardır.

 

  • Fiilen cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Eşlerin başka bir kişi ile öpüşmesi, sarılması, gezmesi, el ele dolaşması zina olarak kabul edilmemektedir. Cinsel ilişkinin bir defa gerçekleşmesi durumunda da zina olur. Cinsel ilişkinin karşı cinsle gerçekleşmesi gerekmektedir. Aynı cinsiyetle cinsel ilişki kurulması durumunda zina sebebine dayanılarak boşanma davası açılamayacaktır. Bu durumda farklı boşanma sebeplerine bakılmalıdır.

 

  • Zinanın kusura dayanması gerekmektedir. Yani cinsel ilişkinin bilerek ve isteyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle bayıltılarak, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde rızası dışında kurulan cinsel ilişkilerde kusurdan söz edilemeyecektir. 

 

Zinanın İspatı Nasıl olur?

Aldatma (zina) her türlü delille ispat edilebilir. Zinada ispat yükü iddia eden taraftadır. Zina telefon kayıtları, SMS, fotoğraf, video, uçak  kayıtları, otel kayıtları, ses kayıtları, tanık beyanları, hamile kalmak gibi olgularla ispatlanabilir. Kadın veya erkeğin evde tek kaldığı zamanlarda karşı cinsten birinin de aynı evde kalması durumunda zina gerçekleşmiş kabul edilir.

 

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi 2018/7259 E. 2019/754 K. sayılı ilamında;

"Erkeğin bir başka kadınla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı-karşı davalı erkeğin zinası ispatlanmıştır. O halde, kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının da kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." demiştir.

 

Zinanın Mal Rejiminin Tasfiyesine Etkisi

Türk Medeni Kanunu uyarınca zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Kural olarak eşler mal rejimini kararlaştırmamışlarsa edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadırlar. Bu durumda eşler evlilik birliği içerisinde edinilen mallardan yarı yaruya hak sahibi olurlar. Ancak zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

 

Bu sebeplerle zinaya ilişkin boşanma davasında zinanın ispatı hem boşanma davası, hem tazminat talepleri hem de mal rejiminin tasfiyesi davasında oldukça önemlidir. Bu sebeple zinaya dayalı boşanma davasının açılmasından önce bir boşanma avukatı ile iletişime geçilmesi daha sağlıklı olacaktır.

 

"Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595