Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası


    Banka ve kredi kartlarının her an kaybolması ya da çalınması olası bir durumdur. Bu konuda ne kadar önlem alınsa da kartlar kaybolduğunda paranızın da alınmasını engellemek her zaman mümkün olmayabilir. Banka ve kredi kartlarınızın çalınması ya da izniniz olmadan kullanılması durumunda suç duyurusunda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yazımızda da bu hususları açıklayacağız. Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması TCK md. 245'te düzenlenmiştir ve 3 farklı şekilde işlenmektedir;

- Banka ve kredi kartlarını hukuka aykırı kullanma (TCK md. 245/1)

- Sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme (TCK md. 245/2)

- Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanma (TCK md. 245/3)


    Banka ve Kredi Kartlarını Hukuka Aykırı Kullanma (245/1)


    Bu suç tipi dolandırıcılık suçu ile karıştırılabilmektedir. Ancak dolandırıcılık suçunda, mağdur hileli hareketlerle aldatılmış ve haksız bir kazanç elde edilmektedir. Ancak banka ve kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suçunda kartın kişinin rızası olmadan kullanılması ya da kullandırılması söz konusudur.

    Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK md. 245/1)


    Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (245/2)


    Bu suçta fiil başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmektir. Bu eylemlerden yalnızca bir tanesinin gerçekleştirilmiş olması suçun var olması için yeterli olmaktadır.

    Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK md. 245/2)


    Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanma (245/3)

    

    Burada sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan kartların kullanılması suretiyle kendisi veya başkasına hukuka aykırı yarar sağlanması suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için sanığın sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması gerekir. Eğer kişi kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlanamamışsa teşebbüs söz konusu olacaktır.

    Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.    Banka veya Kredi Kartlarının Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi (245/4)


    Banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suçunun 1. fıkrasında belirtilen eylemin;

    a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

    b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

    c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında ceza verilmez.


    Cezayı Kaldıran veya Azaltan Etkin Pişmanlık Halleri (245/5)


    Cezayı kaldıran veya azaltan şahsi sebepler, suç tamamlandıktan sonra gerçekleşen sebeplerdir.

    Malvarlığına karşı suçlarla ilgili etkin pişmanlık hükümlerini düzenleyen TCK md. 168 bu hususu açıklamıştır. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

    "(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

    (2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

    (3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

    (4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

    (5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz." denilmektedir.

"Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595