Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Sonrası El Atmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Davası

Boşanma Sonrası El Atmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Davası

 

Boşanma davası sürecinde boşanma davası kesinleşene kadar aile konutunu kullanan eş, boşanma davası kesinleştikten sonra da aile konutunu kullanmaya devam ederse malik olan eş diğer eşten ecrisimil ve elatmanın önlenmesi talebinde bulunabilir. 

 

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da bilinen ve bir taşınmazın (ev, arsa, dükkan vb.) sahibinin rızası olmadan başka biri tarafından kullanılması durumunda talep edilen bir tazminat türüdür. Mal sahibinin uğradığı zararı tazmin etmek için talep edilen bir bedeldir. Türk hukuk sisteminde özellikle taşınmaz mallar, tarlalar için sıkça başvurulan bir hukuki kavramdır.

 

Ecrimisilin Hukuki Dayanağı

Ecrimisil, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Özellikle taşınmaz mal sahiplerinin haklarını koruma amacı güden bu düzenlemeler, haksız işgale karşı bir önlem niteliğindedir. Taşınmaz mal sahibi, taşınmazın izinsiz kullanımı nedeniyle uğradığı zararı ve kaybettiği gelirleri talep etme hakkına sahiptir.

 

Ecrimisil Talebi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil talep edebilmek için mal sahibinin birkaç adımı izlemesi gerekmektedir:

1. Tespit: Öncelikle haksız işgalin tespit edilmesi gerekmektedir. Yani kira sözleşmesi olmadan taşınmaz kullanılmış olmalıdır. Bu durum genellikle taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeler aracılığıyla yapılır.

2. Değerleme: İşgal süresince mal sahibinin uğradığı zarar ve kaybettiği gelir belirlenir. Bu değerleme, genellikle bilirkişiler tarafından yapılır.

3. Dava Açma: Tespit ve değerleme işlemlerinin ardından, mal sahibi, haksız işgali gerçekleştiren kişi ya da kişiler aleyhine dava açar. Bu davada, belirlenen ecrimisil bedeli talep edilir.

 

Ecrimisil Bedelinin Hesaplanması

Ecrimisil bedeli, taşınmazın haksız işgal süresince malikinin elde edemediği gelirler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu hesaplama sırasında taşınmazın konumu, kullanım amacı, piyasa değeri, emsal kira bedeli gibi çeşitli faktörler dikkate alınır. Bilirkişiler tarafından yapılan bu değerlendirme sonucunda, adil bir ecrimisil bedeli belirlenir. Bedel belirlenirken işgal süresi ve zararlar dikkate alınır.

 

Ecrimisil ve Kira İlişkisi

Ecrimisil genellikle kira ile karıştırılmaktadır. Kira, tarafların karşılıklı rızası ile yapılan bir anlaşma sonucunda ödenen bedeldir. Ecrimisil ise izinsiz ve hukuka aykırı bir kullanım sonucu talep edilen tazminattır. Dolayısıyla kira sözleşmesi olmayan, izinsiz kullanımlarda ecrimisil devreye girer. Kira bedeli önceden belirlenip düzenli olarak ödenirken ecrimisil dava sonunda toplu olarak ödenir.

 

Boşanma Davası Sonrası Ecrimisil ve İhtar

Yargıtay yerleşik içtihatları gereğince boşanan eş müşterek çocukla birlikte kalıyorsa eşin evinde oturmasına muvafakat ettiği kabul edilir. Bu muvafakatın geri alındığı ihtar-tanık ile her şekilde ispat edilebilecektir. İhtarın gönderilmesi dava açmak için şart olmayıp ecrimisil bedelinin belirleneceği tarih bakımından önem arz etmektedir.

 

Sonuç

Ecrimisil, taşınmaz mal sahiplerinin haklarını koruyan önemli bir hukuki süreçtir. Haksız işgal durumlarında mal sahibinin zararını tazmin etmeyi amaçlayan ecrimisil, aynı zamanda izinsiz kullanımın önlenmesi açısından da caydırıcı bir rol oynamaktadır. Ecrimisil talebi ve hesaplaması konusundaki detaylı bilgiler için bir hukuk uzmanına danışmak her zaman en doğru adımdır.

 

Boşanma Davası Sonrasında Elatmanın Önlenmesi

Boşanma davaları evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir. Ancak boşanma kararı alındıktan sonra dahi, taraflar arasında mal paylaşımı ve diğer hukuki sorunlar devam edebilmektedir. Bu sorunlardan biri de elatmanın önlenmesidir.

 

Elatmanın Önlenmesi Nedir?

Elatmanın önlenmesi, bir taşınmazın haksız olarak işgal edilmesi ya da kullanılması durumunun önlenmesi amacıyla açılan bir davadır. Boşanma sürecinde veya sonrasında, eşlerden biri diğerinin mülkiyet hakkını ihlal ederek taşınmazı haksız olarak kullanabilir. Bu durumda, mülkiyet hakkı ihlal edilen taraf elatmanın önlenmesi davası açabilir.

 

Boşanma Sonrasında Elatmanın Önlenmesi Davasının Şartları

1. Mülkiyet Hakkı: Elatmanın önlenmesi davası açabilmek için davacının, dava konusu taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına sahip olması gerekmektedir. Tapu kaydı bu hakkın en önemli delilidir.

2. Haksız Elatma: Davacının mülkiyet hakkına haksız bir şekilde el atılmış olması gerekir. Bu haksız elatma, davalı tarafından taşınmazın işgali, kullanımı ya da herhangi bir şekilde müdahalesi şeklinde gerçekleşebilir.

3. Haksız Elatmanın Devam Ediyor Olması: Davanın açılabilmesi için haksız elatmanın hala devam ediyor olması gerekmektedir. Geçmişte kalan bir elatma için bu dava açılamaz.

 

Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

Elatmanın önlenmesi davası, haksız elatmanın gerçekleştiği taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Davacı, dava dilekçesinde mülkiyet hakkını, haksız elatmanın nasıl gerçekleştiğini ve bu durumun devam ettiğini açıkça belirtmelidir. Ayrıca, tapu kaydı ve diğer deliller de dava dilekçesine eklenir.

 

Elatmanın Önlenmesi Davasında Mahkeme Kararları

Mahkeme, dava sürecinde tarafların iddialarını ve sundukları delilleri değerlendirir. Haksız elatmanın varlığına kanaat getirirse, elatmanın önlenmesine ve gerekiyorsa taşınmazın tahliyesine karar verir. Mahkeme kararıyla birlikte, haksız elatanın taşınmaz üzerindeki müdahalesi son bulur.

 

Sonuç

Boşanma davaları sonrasında, eşler arasında mal paylaşımı ve diğer hukuki konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu süreçte, mülkiyet haklarının korunması büyük önem taşır. Elatmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkı ihlal edilen tarafın hakkını korumak için başvurabileceği önemli bir hukuki yoldur. Bu tür davaların, uzman bir avukat tarafından takip edilmesi, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

"Boşanma Sonrası El Atmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Davası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595