Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Ceza Davası

Ceza Davası

Ceza Davası

Ceza davasında savcılık tarafından iddianame düzenlenerek kamu davası açılmaktadır. İddianame yeterli şüphe durumunda hazırlanacaktır. Bütün ceza davalarında davacı kamu hukuku olup tüm davalar kamu davası niteliğindedir. Ceza davaları ağır ceza mahkemelerinde ya da asliye ceza mahkemelerinde açılmaktadır. Bazı özel durumlarda çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, fikri sınai haklar ceza mahkemeleri de özel mahkeme olarak ceza davalarına bakabilmektedir. Ceza davası açılmadan önce savcılık tarafından soruşturma yürütülür, deliller toplanır. Bu soruşturma aşamasında yapılacak işlemlerde itirazlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilir.

 

Suçlar, şikayete bağlı ise mağdurun/ müştekinin/ suçtan zarar görenin şikayeti yoksa soruşturma yapılarak dava açılmaz. Ancak şikayete bağlı olmayan suçlar için savcılık tarafından re'sen soruşturma yapılarak ceza davası açılabilecektir. Burada savcılık şikayet aramaz, kimse şikayetçi olmasa dahi işlemler yürütülmektedir. Savcılık tarafından soruşturma yürütüldükten sonra yeterli şüphe varsa iddianame düzenlenmektedir. Yeterli şüphe olmaması durumunda ise Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK-Takipsizilk) verilmektedir.

 

Ceza Davası Açılma Süreci

Ceza davası açılabilmesi için iddianame düzenlenmesi gerekmektedir. İddianame düzenlendikten sonra görevli ve yetkili ceza mahkemesi iddianameyi kabul ederse ceza davası açılmış olur. Ancak mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmemesi durumunda (yalnızca CMK'da yazılı olan hallerde iddianame iade edilebilir) iddianame Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilir. Savcılık, mahkemenin iade kararındaki eksiklikleri tamamlayabilir. Ancak savcılık iddianamenin iade kararına karşı itiraz edebilir.

 

Ceza Davası Aşamasında Şikayet

Müşteki yani suçtan zarar gören ya da mağdur kişi şikayetçi olduğunu beyan ederse ceza davası sürecinde katılan olmaktadır. Ancak takibi şikayet bağlı suçlarda bu kişi şikayetten vazgeçer ya da şikayetini geri alırsa ceza davası düşer. Takibi şikayete bağlı suçlarda ise müştekinin şikayetçi olmaması durumunda ceza davası düşmeyecektir. Müşteki bu dosyada katılan sıfatını almayacağı gibi söz konusu karara itiraz, istinaf ya da temyiz başvurusu da yapamayacaktır.

 

Ceza Davasında Avukat Zorunlu mu?

Her ceza davasında avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukat zorunluluğu olmasa dahi ceza davalarına avukatsız katılmak ciddi hak kayıplarına sebep olacaktır. Bu sebeple ceza davasının tarafı olan kişilerin ceza avukatı ile birlikte işlem yapması en yararlısı olacaktır.

 

Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

Ceza davası dosyadaki taraf sayısına, suçun niteliğine, delillerin durumuna ve birçok şeye bağlı olarak belirli bir süreç almaktadır. Her dosya kendine özgü olup net olarak belirli bir sürede sonuçlanır demek çok doğru olmayacaktır. Tüm bu hususlara göre ceza davasının süresi değişebilir. Yerel mahkemede bu süreç 1 yıl sürebileceği gibi 2 yılı dahi bulabilmektedir.

 

Ceza Davası İstinaf Süresi

Ceza davalarında verilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvuru süresi 7 gündür. Bu sürenin başlangıcı kararın tefhimi ya da tebliğine göre değişmektedir. Karar duruşma esnasında öğrenilmişse hak kaybı yaşamamak adına karara karşı istinaf başvurusu yapmak isteyen taraf duruşmadan sonra 7 gün içerisinde "SÜRE TUTUM" dilekçesi vermelidir. Daha sonra bu kişiye gerekçeli karar tebliğ edilir ve bu kişinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesini mahkemeye sunması gerekmektedir. Tarafların ceza avukatı ile çalışmasının en önemli yanı da bu süreleri kaçırmamaları ve hak kaybı yaşamamalarıdır.

 

Ceza Davası Dava Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/21838 E. 2022/32 K. sayılı kararında "Sanığın kayıtsız sayaca müdahale ederek elektrik kullanması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 163/3. maddesinde düzenlenen karşılıksız yararlanma suçunu oluşturduğu, bu suç için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanun'un 66/1-e, 67/4. maddelerine göre hesaplanan 12 yıllık zamanaşımı süresinin, 15.09.2006 olan suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması" sebebiyle davanın düşürülmesine karar vermiştir.

"Ceza Davası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595