Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Evlenmeden Önce Kredi ile Alınan Malların Boşanmadaki Durumu

Evlenmeden Önce Kredi ile Alınan Malların Boşanmadaki Durumu

 

Evlilik Birliğinden Önce Alınan Mallar

Taraflardan birinin evlilik birliğinden önce edindiği bir malın kredi ödemeleri evlilik birliği içerisinde de devam etmekteyse ve evlilik birliği içerisinde ödemeleri yapılmışsa ne olacağı hususuna değineceğiz. Bu durumda taraflar evlilik birliğini sonlandırmak istemiş ve boşanmaya karar vermişlerse mal paylaşımı ne şekilde olacaktır?

 

4721 sayılı 01/01/2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir.  Bu tarihten önce evlenmiş olanlarda ise eşler herhangi bir mal rejimi seçmedikleri takdirde 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren edinilen mallar için edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır.

 

Edinilmiş Mallar ve Kişisel Mallar Ayrımı

Söz konusu mal rejimine göre, mal paylaşımındaki mallar TMK 218 gereği edinilmiş mal ve kişisel mal olarak ikiye ayrılarak incelenmektedir. Bu sebepledir ki taraflar arasında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin dava konusu şeyin tasfiyede dikkate alınabilmesi için malın niteliğine bakılacaktır. Ve böylece kişisel mallar için paylaşım söz konusu olmazken edinilmiş mallar hakkında paylaşım söz konusu olacaktır. Ve eğer eşler arasında boşanma davası açıldığı ve işbu dava sonucunda boşanmaya karar verildiği takdirde TMK madde 225/2 gereği eşler arasındaki mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren sona erecektir.

 

Kişisel Bir Malın Mal Rejimine Dahil Edilebilmesi

Edinilmiş mallar TMK madde 219, kişisel mallar ise TMK madde 220'de belirtilmiş olup kural olarak evlilik öncesi alınan mallar kişisel mal olduğu için mal paylaşımına konu olmayacaktır. Ancak bu kural niteliğindeki söylemin istisnası bulunmaktadır. Bu istisna ise evlilik birliği öncesi alınmış olan malın taksitlerinin yahut kredilerinin evlilik birliğinde hala devam ediyor ve evlilik birliği içerisinde ödeniyor olmasıdır.

 

Madde hükümlerinde de açıkça belirtilen mallara yönelik tartışmalı olan bu husus da yani eğer evlilik birliği öncesinde alınan bir malın ödemesi evlilik birliği içerisinde devam ederse ne olacaktır? Bu konuya ilişkin olarak çeşitli Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Kararlar ışığında yapılan incelemeye göre evlilik birliği öncesinde alınan mal aslında kişisel mal sayılırken, ödemeleri evlilik birliği içerisinde devam eden kısmı için edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan husus ödenen kısım edinilmiş mal olarak sayılmaktadır, malın kendisi edinilmiş mal olarak kabul edilmemektedir. Malın kendisi yine evlilik birliği öncesinde malı alan kişiye aittir. Buradaki mal taşınır da taşınmaz da olabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki evlenmeden önce ödenen bir miktar varsa bu miktar da ödemeyi yapan tarafın kişisel malıdır, edinilmiş mal sayılamaz.

 

Evlenmeden önce alınan mallar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kişisel mal olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple alınan eşyaya malik olan kim ise o tarafın kişisel malı olacaktır. Ancak TMK madde 219 fıkra 4 gereğince evlilikten önce alınan malların evlilik dönemi içinde getirmiş olduğu gelirler de kişisel mal değil de edinilmiş mal olacaktır.

 

Konuyla ilgili Yargıtay kararına bakacak olursak:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının 559 ada 1 parsel 3 numaralı bağımsız bölüm sebebiyle alacak talebinde bulunduğu, davalının taşınmazın kooperatif yoluyla edinildiği ve ödemelerin babası tarafından yapıldığını savunduğu, mahkemece kooperatiften gelen yazı ve tanık beyanlarına göre ödemelerin davalının babası tarafından yapıldığı kabul edilerek taşınmazın kişisel mal olduğu gerekçesi ile talebin reddine karar verildiği, ancak dosya kapsamında ödemelerin davalının babası tarafından yapıldığına yönelik tanık beyanı dışında somut delil olmadığı anlaşılmaktadır.


Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, taşınmazın kooperatife üye olunarak edinildiği, ödemelerin evlilik öncesi ve evlilik birliği için devam ettiği, ödemelerin davalının babası tarafından yapıldığına dair somut delil bulunmadığına göre, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEMELER SEBEBİYLE DAVACININ KATILMA ALACAĞININ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR (TMK m. 222). O halde mahkemece yapılacak iş, taşınmaz için evlilik birliği içinde yapılan ödemelerin tüm ödemelere oranı bulunup, yukarda açıklanan yasal düzenlemeler ve Dairemiz'in ilke ve uygulamalarına göre, artık değere katılma alacağının hesaplanarak karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur." T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/16903 K. 2018/9216 T. 13.3.2018 

"Evlenmeden Önce Kredi ile Alınan Malların Boşanmadaki Durumu" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595