Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Hakaret Suçu TCK

Hakaret Suçu TCK


    Hakaret suçu kapsamında çoğunlukla akla küfür gibi cümleler gelmektedir. Ancak küfür haricinde de hakaret olarak değerlendirilen kelimeler vardır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 125. maddesine göre bir kimsenin onur, şeref ve haysiyetinin belirli eylemler gerçekleştirilerek rencide edilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

    Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 125'te şu şekilde tanımlanmıştır;

    Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

    Yani; TCK gereğince mağdur dışındaki kişilere mağdur aleyhinde hakaret edilmesi durumunda 3 kişinin bulunması gerekmektedir. Bu 3 kişi mağdur dışındaki kişiler olmalıdır. Bu 3 kişinin aynı yerde bulunması gerekli değildir. Hakaret eden kişinin mağdur hakkında farklı yerlerde, farklı zamanlarda hakaret içerikli söylemlerde bulunması yeterlidir.

    Bu suçun mağduru gerçek kişiler olabilecektir. TCK'da ya da farklı bir yasal düzenlemede tüzel kişilere ilişkin bir hüküm bulunmadığı için bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Suçun mağdurunun tüzel kişi olabileceğini savunanlar da bulunmaktadır.

    Söz konusu suçun, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de bu suçu işleyen kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Hakaret Suçu Türleri
1. Basit Hakaret Suçu

Suçun basit hali olup TCK md. 125/1 gereğince yazılı olan suçtur. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır. Bu suçu işleyen kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 2. Nitelikli Hakaret Suçu

    Söz konusu hakaret suçunun aşağıdaki kişilere karşı ve olaylarda işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçunun işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı bir yıldan aşağı olamaz.

    Hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

Hakaret Suçu ve Şikayet

    Hakaret suçun genel olarak şikayete bağlı suçlardandır. Bu suç dolayısıyla mağdur olan kişi kişi, bu fiilin kendisine yöneltildiği andan itibaren 6 ay içinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına şikayetini bildirerek suç duyurusunda bulunabilecektir. Mağdur, 6 ay içerisinde başvuru yapmadığı takdirde şikayet hakkı hak düşürücü süre sebebiyle bitecektir. 

    Ancak söz konusu hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi durumunda  bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu sebeple bu suça ilişkin herhangi bir şikayet süresi, hak düşürücü süre de yoktur.

    Ayrıca mağdur, şikayette bulunmadan öldüğü durumda veya ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlendiği durumda da ölenin ikinci dereceye kadar alt soy ve üst soyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilinecektir.

    Sonuç olarak hakaret suçu mağduru ya da faili iseniz savunma ya da şikayet hakkınızı kullanabilmek için işlem yapmanız ve bir avukat ile görüşmeniz gerekecektir. Hakaret eylemini ve faili öğrendikten sonra savcılığa ya da kolluk görevlilerine vereceğiniz dilekçe ile yahut sözlü olarak başvuruda bulunabilirsiniz. 

Tüm bu hususlar hakkında ve hakaret davası süreci hakkında en sağlıklı bilgiye ulaşmak için bir avukatla ofisinde iletişime geçmeniz en sağlıklı yol olacaktır.

"Hakaret Suçu TCK" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595