Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

 

İcra ve İflas Kanunu’nda 5. Yargı Paketi (7343 Sayılı Kanun) ile Neler Değişti?

 

30/11/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanunla birçok değişiklik meydana gelmiştir. Söz konusu kanunla yapılan ve kamu gündeminde yer eden önemli değişikliklerden biri çocuk teslimine ilişkin yapılan düzenlemedir. Bu kanunla yapılan değişiklikler şu şekildedir;

 

- İcranın geri bırakılması kararını artık Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay değil, icra mahkemeleri verecektir.

- Mehil vesikası teminatının iade edilip edilmeyeceği hususumu bozma sonrası esası inceleyecek olan mahkeme karar verecektir.

- İstinaf tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olacak şekilde karar verilirse alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecektir.

- İstinaf tarafından verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olduğu durumlarda icranın geri bırakılması kararı temyiz yoluna başvurma süresi dolana kadar devam edecektir.

- Muhafaza altına alınarak ihale alıcısına teslime hazır olmayan malların satışı yapılamayacaktır.

- Borçlu ile üçüncü şahısların malları ellerinde birlikte bulundurmaları hallerinde (madde 97) üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde mal muhafaza altına alınmayarak üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılacaktır. Bu işlemden sonra takibin devamına ya da talikine karar verilmesi için dosya icra hukuk mahkemesine sunulacak ve takibin devamına karar verilirse yediemin olarak bırakılan bu mallar alacaklının talebi üzerine muhafaza altına alınabilecektir.

- Taşınmazlar için 1 yıl olan satış isteme süresi aynı şekilde devam etmektedir.

- Taşınırlar için 6 ay olan satış isteme süresi ise 1 yıla çıkarılmıştır. Netice itibariyle haczedilen tüm mallar için satış isteme veya haczin düşme süresi 1 yıl olarak düzenlenmiştir.

- Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması hale gelmiştir.

- Satış talebiyle birlikte yatırılan miktar satış işlemleri sırasında yetersiz kalırsa icra dairesi tarafından satış isteyene 15 günlük süre verilerek bu sürede eksik avans tamamlanmazsa satış talebinden vazgeçilmiş sayılacaktır.

- Ödeme taahhütlerinden damga vergisi alınmayacaktır.

- Kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçlu tarafından mahcuzun satışı için yetki talep edilebilecektir.

- Kıymet takdiri yapılmayan mahcuzun kıymet takdirini borçlu da talep edebilecektir.

- Borçlulara bir kısım işlemlerden sonra icra hukuk mahkemesinin kabul veya reddine bağlı olmak şartıyla mahcuzları rızaen satabilmesi ve bir alıcıyla bu konuda anlaşabilmesi imkanı getirildi.

- Motorlu araçlarda muhafaza, kıymet takdiri ve satış taleplerinin aynı anda yapılması gerekmektedir.

- Fiziki ihaleler yapılmayacak. Tüm ihaleler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacaktır.

- Elektronik olarak yapılacak ihalede teklif verenlerin kişisel bilgileri görünmeyecektir.

- Teklif arasındaki fark malın muhammen bedelinin binde birinden ve bir önceki teklife göre 100,00 TL'den az olamayacaktır.

- En yüksek teklifi veren, kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini geri çekemeyecek ve teminatını iade alamayacaktır.

- Elektronik satış portalında yapılan ihale bitişine 10 dakika kaldığında yeni bir teklif verildiyse ihale bir defaya mahsus olarak 10 dakika uzatılacaktır.

- Teklif verme başladıktan sonra satış talebinden vazgeçilemeyecektir.

- Teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde satış durdurulabilecektir.

- İhale ile ilgili olarak yapılan bu değişiklikler daha önce satışına karar verilmiş ve ilan edilmiş olan ihaleleri kapsamayacaktır.

- İhalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde ihale alıcısı tarafından satış bedeli nakden ödenecektir.

- İhalenin feshi talebi ihale bedeli üzerinden binde 68,31 oranında nispi harca tabi olacaktır.

- İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi tarafından 20 gün içerisinde duruşma yapılacak ve taraflar gelmese dahi karar verilecektir.

- İcra dairesi tarafından yapılan çocuk teslimlerine ilişkin 25, 25/a ve 25/b maddeleri tümüyle yürürlükten kaldırıldı. Artık icra dairesi aracılığıyla çocuk teslimi işlemi yapılmayacaktır.

 

Tüm bu değişiklikler ve yeni sürecin işleyişi ile ilgili hak kaybına uğramamak adına bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Paylaşın

"İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595