Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU HAKKINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

 

Kamuoyunda 4. Yargı paketi olarak bilinmekte olan 7331 sayılı Ceza Muhakemesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un teklifi 18 Haziran 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Söz konusu kanun teklifi kabul edilerek 8 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile idari yargılama hukukunda önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler süreler hakkında kendini göstermiştir. İdari yargılamada yargılamanın uzun sürmesi çoğu kez doktrinde eleştirilmişti yapılan değişiklik ile yargılama faaliyetinin eskiye nazaran daha kısa sürmesi beklenmektedir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10,11, 13 ve 24. maddelerinde yapılan değişikliklerden bahsedecek olursak:

 

2577 sayılı İYUK m.10 uyarınca “İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.” İlgililer tarafından yapılan idari başvuruya idarenin cevap vermesi süresi 60 gün iken 7331 sayılı Kanun ile 30 güne düşürülmüştür. Bu süre içerisinde cevap gelmediği takdirde idarenin söz konusu başvuruyu reddettiği kabul edilir. Bu red zımni red olarak nitelendirilmektedir. Ya da idare cevap vererek de talebi reddedebilecektir. İlgililer, bu red kararına karşı danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde süresi içinde dava açabilir.

 

İdarenin 30 günlük cevap verme süresi içerisinde karar vermiş ancak cevap kesin değilse ilgili, söz konusu cevabı istemin reddi sayarak dava açabilir ya da kesin cevabı bekleyebilir. Kesin cevabı bekleme süresi için öngörülen süre 6 aydan 4 aya düşürülmüştür.

 

İYUK m.11 uyarınca “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir.” 7331 sayılı Kanun ile idarenin söz konusu taleplere cevap verme süresi 60 günden 30 güne düşürülmüştür. Diğer bir deyişle 30 gün içerisinde idari makam tarafından bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

 

İYUK m.13 uyarınca “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir” ilgililerin bu isteğinin kısmen veya tamamen reddedilmesi durumunda dava açma süresi 60 günden 30 güne düşürülmüştür.

 

İYUK m.24’ te ise kararlarda bulunacak hususları düzenleyen madde içeriğine ekleme yapılarak idari yargı mercilerce verilen nihai kararların verildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yazılması ve imzalanması değişiklik kapsamında hükme bağlanmıştır.

 

İYUK kapsamındaki son değişiklik ise kanuna eklenen Geçici Madde 10’ a göre 7331 sayılı Ceza Muhakemesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen süreler, Kanun yürürlüğe girmeden önce idareye yapılan başvurular konusunda uygulanmayacaktır. Bu başvurularda değişiklik öncesinde öngörülen idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için bekleme süresi 6 ay olarak uygulanacaktır.

Paylaşın

"İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595