Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir?

İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir?

    

    İhtiyati Haciz Nedir?

    Alacaklının müstakbel veya o anda başlattığı bir icra takibinde para alacağını tahsilde güçlük çekme tehlikesi altında olması durumunda, onun ihtiyati haciz talebi ile borçlunun belirli bir malvarlığı değerine icra hukuku anlamında geçici olarak el konulmaktadır.


    İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?
    Alacaklı, alacağını, ihtiyati haciz sebebini ve ihtiyati haciz konusu malları da bildirmelidir.

    İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacaklının talebi olmalıdır. Borçlunun ihtiyati haciz kararı verilecek malvarlığı gösterilmelidir. Alacaklının alacağını tahsili tehlike altında bulunmalıdır. İhtiyati haciz kararı için teminat gösterilmesi gerekebilecektir. Ayrıca söz konusu ihtiyati haciz geçici niteliktedir, kararın ardından hemen işlem yapılmalıdır.


    İcra İflas Kanunu madde 257 uyarınca "Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı,borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğerhaklarını ihtiyaten haczettirebilir." denilmektedir.


    İhtiyati Haciz Teminatı

    İİK. madde 259 uyarınca alacaklı, ihtiyati hacizde re'sen veya talep üzerine teminat göstermekle yükümlüdür. Alacak bir ilama ilişkin ise teminat gösterilmesine gerek yoktur.


    Yukarıda da beyan ettiğimiz üzere ihtiyati haczin geçici nitelikte bir karar olması sebebiyle alacaklı, kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını, karar verildiği tarihten itibaren on gün içinde istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı KENDİLİĞİNDEN KALKAR.

    

    İİK. madde 264 fıkra 5 uyarınca borçlu, takipte ödeme emrine itiraz etmezse veya dava yahut takip sonucunda alacaklı haklı çıkarsa, ihtiyati haciz kesinleşecek ve hacizli malın satışı istenebilecektir.


    İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

    İİK madde 265 uyarınca ihtiyati haciz kararına belli koşullarda itiraz edilebilecektir. Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzurda yapılan hacizlerde haciz tarihi, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren yedi güniçinde itiraz edebilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haciz kararını öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminataitiraz edebilir.Mahkeme, gösterilen sebepleri dikkate alarak itirazı kabul veya reddeder. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı geçerli görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Eğer iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak kararverilir. İtiraz üzerine verilenkarara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle incelerve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru yapılmış olması durumunda ihtiyati haciz kararının icrası durmaz.


    Alacaklarınıza ilişkin tahsilde sıkıntı yaşamamak, borçlunun mal kaçıramaması gibi durumlar için ihtiyati haciz kararının alınabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu durum özellikle yüksek tutarlı alacaklar bakımından önemlidir. Hak kaybına uğramamak adına bu işlemlere dikkat edilmelidir.

"İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595