Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?


    İcra Hukuku Nedir?


    İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yoldan kavuşabilmesini sağlayan ve cebri icra gücünden yararlanma imkanı bulunan, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını amaçlamaktadır.


    Hangi Tür Takipler Bulunur?

 

    1. İlamlı İcra Takibi: Kural olarak bir kişinin hakkı yerine getirilmez ya da ihlal edilirse, bu alacaklı mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının ödenmesini talep ederse alacaklı lehine verilen mahkeme kararının icrası için ilamlı icra takibi yapılabilir. Bu ilamlı icra takiplerinde borçluya icra emri gönderilir. İcra emri ile, borçlunun ilamda yazılı borcu belli bir süre içinde ödemesi veya teslim etmesi, buna uymazsa, ilam hükmünün icra dairesi tarafından zorla yerine getirileceği borçluya ihtar olunur.


    İlamlı icra takiplerinin yapılabilmesi için zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu zaman aşımı süresi 10 (on) yıldır.


    İlamlı İcra Takiplerine İtiraz Mümkün mü?


    Alacaklının mahkemeden aldığı ilam yani mahkeme kararıyla birlikte İcra Müdürlüğüne başvurabilir. Alacaklının takip talebi üzerine icra müdürlüğü icra emri hazırlar ve bu icra emri borçluya tebliğ edilir. Borçlunun ilamlı icra takibine icra dairesi nezdinde itirazı mümkün değildir. Ancak borçlu, borca istinaden İcra Mahkemelerinde dava açabilir. Açılan davada borçlunun talepleri kabul edilirse ilamın icrası geri bırakılır. Böylelikle ilama itiraz edilebilmiş olur.

 

    2. İlamsız İcra Takibi: Adından da açıkça anlaşılacağı üzere herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için İcra Dairesinde yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibinde bulunmak için alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması şart değildir.

İlamsız icra takipleri; Genel haciz yolu, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.


    Genel Haciz Yoluyla Takip: Alacaklının sözlü veya yazılı olarak yetkili icra dairesine vereceği takip talebi ile süreç başlar. İcra dairesi bu takip talebi üzerine borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrini alan kişi, söz konusu bu takibe yani ödeme emrine borçlu olmadığını düşünüyorsa icra dairesine itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Alacaklı bu süreçten sonra borçlunun taşınır/taşınmaz mallarının haczini isteyebilmektedir.


    Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz: Alacaklının borçlu aleyhine, kambiyo senetlerine özgü takip başlatabilmesi için elinde muhakkak kambiyo senetleri olarak bilinen çek, bono veya poliçeden biri olması gerekmektedir. Alacaklı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde başlatabilmektedir. Takip başladığı takdirde icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrinde ise borcun 10 gün içerisinde ödenmesi ihtarı aksi taktirde haciz işlemlerinin başlayacağı, borçlunun borca yahut kambiyo senedine karşı itirazı var ise ödeme emrinin tarafına tebliğ edildiği günden itibaren 5 gün içinde İcra Mahkemesine bir dilekçe ile itiraz yoluna gidebileceği gibi ihtarlar yer almaktadır.

 

    Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi: Kiralanan taşınmazın tahliyesi, mahkeme kararı ile uzun bir süreç olduğundan bu süreci en kısa zamanda çözüme kavuşturmak için ilamsız icra takibi yoluyla borçlunun kira bedelini yasal süreçte ödemediği durumlarda takip başlatılır ve borçluya taşınmazın tahliyesi emri gönderilmektedir.

İlamsız tahliye talepli icra takipleri kiracının (borçlunun), kiraya verenin (alacaklının) yerleşim yerinde ya da kiralanan taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde başlatılabilecektir.

"İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazar:
+90 541 332 3595