Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?


    İcra Hukuku Nedir?


    İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yoldan kavuşabilmesini sağlayan ve cebri icra gücünden yararlanma imkanı bulunan, borcunu ödeyemeyen borçlununborcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmazvarlıklarına el konarak karşılanmasını amaçlamaktadır.


    Hangi Tür Takipler Bulunur?

 

    1. İlamlı İcra Takibi: Kural olarak birkişinin hakkı yerine getirilmez ya da ihlal edilirse, bu alacaklı mahkemeyebaşvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının ödenmesini talep ederse alacaklı lehine verilen mahkeme kararının icrası için ilamlı icra takibi yapılabilir. Bu ilamlı icra takiplerinde borçluya icra emri gönderilir. İcraemri ile, borçlunun ilamda yazılı borcu belli bir süre içinde ödemesi veya teslim etmesi, buna uymazsa, ilam hükmünün icra dairesitarafından zorla yerine getirileceği borçluya ihtar olunur.


    İlamlı icra takiplerinin yapılabilmesi için zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu zaman aşımı süresi 10 (on) yıldır.


    İlamlı İcra Takiplerine İtiraz Mümkün mü?


    Alacaklınınmahkemeden aldığı ilam yani mahkeme kararıyla birlikte İcra Müdürlüğüne başvurabilir. Alacaklının takip talebi üzerine icra müdürlüğü icra emri hazırlar ve bu icra emri borçluya tebliğ edilir. Borçlunun ilamlı icra takibine icra dairesi nezdinde itirazı mümkündeğildir. Ancak borçlu, borca istinaden İcra Mahkemelerinde dava açabilir. Açılan davada borçlunun talepleri kabul edilirse ilamın icrası geri bırakılır. Böylelikle ilama itiraz edilebilmiş olur.

 

    2. İlamsız İcra Takibi: Adından da açıkça anlaşılacağı üzere herhangi birmahkeme kararına dayanmayan para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için İcraDairesinde yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibinde bulunmak içinalacaklının elinde herhangi bir belge bulunması şart değildir.

İlamsız icra takipleri; Genelhaciz yolu, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazlarınilamsız icra yolu ile tahliyesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.


    GenelHaciz Yoluyla Takip:Alacaklının sözlü veya yazılıolarak yetkili icra dairesine vereceği takip talebi ile süreç başlar. İcra dairesi butakip talebi üzerine borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrini alankişi, söz konusu bu takibe yani ödeme emrine borçlu olmadığını düşünüyorsa icra dairesine itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Alacaklı bu süreçten sonra borçlunun taşınır/taşınmaz mallarının haczini isteyebilmektedir.


    KambiyoSenetlerine Özgü Haciz: Alacaklının borçlu aleyhine, kambiyo senetlerine özgü takip başlatabilmesi için elinde muhakkak kambiyo senetleri olarak bilinen çek,bono veya poliçeden biri olması gerekmektedir. Alacaklı kambiyo senetlerineözgü haciz yolu ile takibi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesindebaşlatabilmektedir. Takip başladığı takdirde icra dairesi borçluya bir ödemeemri gönderir. Ödeme emrinde ise borcun 10 gün içerisinde ödenmesi ihtarı aksitaktirde haciz işlemlerinin başlayacağı, borçlunun borca yahut kambiyo senedinekarşı itirazı var ise ödeme emrinin tarafına tebliğ edildiği günden itibaren 5gün içinde İcra Mahkemesine bir dilekçe ile itiraz yoluna gidebileceği gibiihtarlar yer almaktadır.

 

    KiralananTaşınmazın İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi: Kiralanan taşınmazın tahliyesi, mahkemekararı ile uzun bir süreç olduğundan bu süreci enkısa zamanda çözüme kavuşturmak için ilamsız icra takibi yoluyla borçlunun kirabedelini yasal süreçte ödemediği durumlarda takip başlatılır ve borçluya taşınmazın tahliyesi emrigönderilmektedir.

İlamsız tahliye talepli icra takiplerikiracının (borçlunun), kiraya verenin (alacaklının) yerleşim yerinde ya dakiralanan taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde başlatılabilecektir.

"İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Yapılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595