Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Kasten Yaralama Suçu, Unsurları ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu, Unsurları ve Cezası
Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlardandır. Türk Ceza Kanununa göre; bir kimsenin vücuduna kasten acı veren, sağlığı veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda söz konusu kasten yaralamaya ilişkin maddede hangi durumlarda cezanın artırılacağına ilişkin nitelikli haller de düzenlenmiştir. Bu yazımızda da kasten yaralama suçuna ilişkin incelemeler yapacağız. "Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası" ile ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu düzenlemesince kasten yaralama suçuna ilişkin mağdurun vücut dokunulmazlığı korunmak istenmektedir. 


Kasten Yaralama Suçunun Oluşması İçin Hangi Eylemler Olmalıdır?

Türk Ceza Kanunu, kasten yaralama suçunun oluşması için gereken eylemleri ilgili maddede açıkça düzenlemiştir. Bu maddeye göre bir başkasının vücuduna kasten acı vermek, sağlığı veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak kasten yaralama suçu için yeterlidir. Bu eylemler ne şekilde yapılırsa suç kapsamına girer kanunda ayrı ayrı sayılmamıştır. Vurma, çarpma, itme, ezme vb. eylemlerle bu eylem gerçekleştirilebilmektedir.Kasten Yaralama Suçunda Şikayet ve Şikayet Süresi

Kasten yaralama suçunun basit ve nitelikli halleri bulunmaktadır. Kasten yaralama suçunun basit halinde "basşt tıbbi müdahale ile giderilebilecek" yaralama suçu söz konusudur. Bu durumda kasten yaralama suçunun mağduru şikayetçi olmalıdır. Çünkü bu suçun basit hali şikayete tabi bir suçtur. Kasten yaralamanın basit halinde şikayet süresi fiilin ve yapan kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Eğer bu suçtan zarar gören kişi 6 ay içerisinde şikayetçi olmazsa 6 ay geçtikten sonra şikayet hakkı kalmayacaktır.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halinde ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek olan kasten yaralamada suç şikayete tabi değildir. Savcılık re'sen işlem yapmak zorundadır. Şikayete tabi olmadığı için de şikayet için bir süre yoktur. Ancak tabi ki bu durum da dava zamanaşımı süreleri ile sınırlıdır. Yani savcılık 8 yıl içerisinde soruşturma başlatabilecektir. Bu süre içerisinde de zarar gören şikayetçi olup davaya katılabilecektir. Bu suçlarda mağdur, şikayetçi olmasa dahi bu suçu işleyen kişi hakkında takip yapılacaktır.


Kasten Yaralama Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Bu suçu işleyen kişi eylemini "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekliyle" işlerse bu durumlarda daha az cezayı gerektiren durumla oluştuğu için kişinin alacağı ceza azalacaktır. Basit tıbbi müdahale ile giderilme hali ise kişinin vücuduna verilen zararın oldukça az olması anlamına da gelebilmektedir. Kişi bu suçu işledikten sonra zarar görenin aldığı ciddi bir zarar olmamalıdır. Kişiye hafif şekilde tokat atılması, kolunun tırnaklar basit bir şekilde çizilmesi, yumruk sonucu vücutta yalnızca morluk oluşması gibi durumlar örnek gösterilebilecektir. Bu hususa ilişkin eğer taraflar arasında uyuşmazlık var ise Adli Tıp Kurumundan söz konusu yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceğine ilişkin rapor aldırılabilecektir.

TCK md. 86/1 gereğince kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi  bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. TCK md. 86/1 uyarınca mağdurun tamamen iyileşememesi, söz konusu fiilin basit tıbbi bir müdahale ile giderilemeyecek olması vs. gibi durumlarda ceza bu şekliyle verilecektir. Ancak TCK md. 86/2 uyarınca söz konusu kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Yani mahkemece söz konusu kasten yaralama eylemi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumda ise ya dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir yahut adli para cezasına hükmolunacaktır. Basit bit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olan kasten yaralama eylemi için aynı anda hem adli para cezasına hem de hapis cezasına hükmolunamayacaktır. 


Kasten Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Haller

TCK md. 86/3 uyarınca kasten yaralama suçunda cezanın arttırımına ilişkin sebeple düzenlenmiştir. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

Bu eylemin belirtilen yakınlara karşı işlenmesi durumunda TCK açık düzenlemesi uyarınca ceza yarı oranda arttırılacaktır. Bu durumlarda zarar gören kişinin ceza arttırımında şikayeti aranmaksızın arttırım yapılacaktır. Mağdurun TCK 86/1-a uyarınca üstsoydan, altsoydan biri olması, kardeş olması ya da eş olması durumlarında ceza arttırılacaktır.

2. Kasten Yaralama Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunmayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi

Bu eylemin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi durumunda TCK cezanın artırılmasını öngörmüştür. Bu maddede mağdurun kendini savunamayacak durumda olması sebebiyle kanunen daha fazla korunmaya alındığı görülmektedir.

3. Kasten Yaralama Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Sebebiyle İşlenmesi

Mağdur kamu görevlisi ise ve kasten yaralama eylemi mağdurun görevini yerine getirmesi sırasında ve bu sebeple işlenirse verilecek ceza arttırılacaktır. 

4. Kasten Yaralama Suçunun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi

Kasten yaralama suçunu işleyen kişi kamu görevlisi ise ve bu suçu konumunu kullanarak işliyor ise verilecek ceza arttırılacaktır.

5. Kasten Yaralama Suçunun Silah Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi

Türk Ceza Kanunu madde 6'da silah kapsamında değerlendirilen eşyaları saymıştır. Bu maddeye göre ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılma üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler silah kapsamında değerlendirilmektedir. Kasten yaralama suçunun bu silahlar kullanılmak suretiyle işlenmesi durumunda ceza arttırılacaktır.

Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ve Cezası

Kasten yaralama fiili;

- Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflamasına,

- Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa,

- Mağdurun yüzünde sabit ize,

- Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

- Gebe bir kadına karşı işlenmesi sonucu çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olmuşsa mağdura verilecek olan ceza bir kat artırılır. Ancak verilecek ceza basit yaralama durumunda üç yıldan az olamayacaktır. Eğer TCK md. 86/3 gereğince işlenen suçlardan biri ise bu durumda cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacaktır.

Kasten yaralama fiili;

- Mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

-  Mağdurun duyularından  veya organlarından birinin işlevinin tamamen yitirilmesine,

- Mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

- Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine,

- Mağdurun gebe olup da çocuğunu düşürmesine neden olmuşsa verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak verilecek ceza basit yaralama durumunda beş yıldan az olamayacaktır. Eğer TCK md. 86/3 gereğince işlenen suçlardan biri ise bu durumda cezanın alt sınırı sekiz yıldan az olamayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Kemik Kırılması

Kasten yaralama fiili sonucu mağdurun vücudunda kemik kırılmasına veya çıkığına neden olunması durumunda verilecek ceza kırık veya çıkığın mağdurun hayat fonksiyonlarını etkileme durumuna göre yarısına kadar artırılacaktır.

Kasten Yaralama Suçu Sonucunda Ölüm Meydana Gelmişse

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse söz konusu suç kasten öldürme suçu olarak değerlendirilmemektedir. Bu suç neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama olarak değerlendirilmektedir. 

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, verilecek ceza basit yaralama durumunda sekiz yıldan on iki yıla kadar, eğer TCK md. 86/3 gereğince işlenen suçlardan biri ise bu durumda verilecek ceza on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezası olacaktır. 

"Kasten Yaralama Suçu, Unsurları ve Cezası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595