Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili

Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili

Günümüz koşullarında kişiler taşınmaz malları bir yatırım aracı görmekte ve bu nedenle de bunlardan gelir elde etmek için kiraya vermektedirler.

            İcra İflas Kanununun 269. Maddesine göre;

“Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260. Ve 288. Maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

            Bu tebliğ üzerine borçlu, 7 gün içinde itiraz sebeplerini 62. Madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır.”

            İcra İflas Kanununun 269/a maddesi ise;

            “Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.” Demektedir. İcra mahkemesince verilen bu kararla birlikte kiracıya dava masrafları ve kiraya verenin vekiline verilmek üzere vekalet ücreti yükletilir.

            İcra mahkemesinin tahliyeye ilişkin bu kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekmektedir.

            Kiraya veren icra yollarına başvurmadan önce Türk Borçlar Kanununun 315. Maddesinde düzenlenen şekilde kiracıya kira bedelleri ve yan giderleri ödemesi için ihtar gönderilir. Kiracıya en az 30 gün süre verilerek borçlarını ödemediği takdirde evin tahliyesine ilişkin talep yazılır. Bu ihtara rağmen kiracı söz konusu borçları ödemezse tahliyeye ilişkin icra mahkemelerinde dava açılır.

            Türk Borçlar Kanununun 362. Maddesine göre;

            “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya veren, kiracıya yazılı olarak en az 60 günlük bir önel verip, bu önel içinde sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.”


Av. Eda Yıldırım İlhan

"Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazar: