Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili

Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili

Günümüzkoşullarında kişiler taşınmaz malları bir yatırım aracı görmekte ve bu nedenlede bunlardan gelir elde etmek için kiraya vermektedirler.

            İcra İflas Kanununun 269. Maddesinegöre;

“Takip adi kiralara veya hasılat kiralarınamütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260. Ve288. Maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icramahkemesinden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

            Bu tebliğ üzerine borçlu, 7 güniçinde itiraz sebeplerini 62. Madde hükümleri dahilinde icra dairesinebildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna aitmukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmişsayılır.”

            İcra İflas Kanununun 269/a maddesiise;

            “Borçlu itiraz etmez, ihtar müddetiiçinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altıay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.”Demektedir. İcra mahkemesince verilen bu kararla birlikte kiracıya davamasrafları ve kiraya verenin vekiline verilmek üzere vekalet ücreti yükletilir.

            İcra mahkemesinin tahliyeye ilişkinbu kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararınborçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekmektedir.

            Kiraya veren icra yollarınabaşvurmadan önce Türk Borçlar Kanununun 315. Maddesinde düzenlenen şekildekiracıya kira bedelleri ve yan giderleri ödemesi için ihtar gönderilir.Kiracıya en az 30 gün süre verilerek borçlarını ödemediği takdirde evintahliyesine ilişkin talep yazılır. Bu ihtara rağmen kiracı söz konusu borçlarıödemezse tahliyeye ilişkin icra mahkemelerinde dava açılır.

            Türk Borçlar Kanununun 362. Maddesinegöre;

            “Kiracı, kiralananın teslimindensonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya veren,kiracıya yazılı olarak en az 60 günlük bir önel verip, bu önel içindesözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.”


Av. Eda Yıldırım İlhan

"Kiracının Borcunu Ödememesi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Borçlarının Tahsili" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595