Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Tam Kapanma Döneminde Dava Açabilir miyim?

Tam Kapanma Döneminde Dava Açabilir miyim?

 

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte alınan önlemler de artırıldı. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanma süreci başladı. 29 Nisan 2021 Perşembe 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05:00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi yaşanacak. Bu süreye Ramazan Bayramı da dahil edilmiştir.

 

Süreçte nerelerin açık nerelerin kapalı olduğu, kimlerin kısıtlamadan muaf olacağı ise İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenmiştir. Bu süreçte tarafımıza en çok sorulan sorulardan biri duruşmaların yapılıp yapılmayacağı, bir diğeri ise bu dönemde yeni dava açılıp açılamayacağıdır.

 

Tam Kapanmada Duruşmalar Yapılıyor mu?

 

Öncelikle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 27 Nisan 2021 tarihinden yayınlanan kararla;

"1)Tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ertelenmesi,


2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesi, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesi,


3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrası,


4)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde sair iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi,


5)Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması,


6)İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınması gerektiği, Hususlarının mahkemelerimizce ve Cumhuriyet başsavcılıklarımızca değerlendirilmesine,


7)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,


8)Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,


9)Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,


10)İdari izin hususunda Genel Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı kararının aynen uygulanmasına devam olunmasına, İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,


11)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkân dâhilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine,


12)Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve kararlar çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,


13)Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına" Karar verilmiştir.

 

Kısaca belirtilen ivedi işler hariç olmak üzere 29 Nisan 2021 Perşembe günü 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05:00'e kadar duruşmaların ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşmalar ertelenmekte ve halihazırda yapılmamaktadır.

 

Tam Kapanmada Yeni Dava Açılabilir mi?


Tam kapanma döneminde işleyen süreler durdurulmamıştır. Bu sebeple zamanaşımı, hak düşürücü süre vs. gibi süreler işlemeye devam etmektedir.

 

Var olan davanızdan gelen tebligatlara karşı işlem yapmanız gerekiyor ise bunlara ilişkin süreler de durmadığı için hak kaybı olmaması adına işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 

Tam kapanma döneminde yeni dava açılabilmektedir. Ancak duruşmalaryapılmamaktadır. Adliyede çalışan kamu görevlileri de dönüşümlü olarak çalışmaktadırlar. Bu itibarla eğer sürelerle ilgili bir hak kaybınız yoksa davanızı 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra da açabilirsiniz. Ancak tam kapanma döneminde de davalar açılabilmektedir.

Paylaşın

"Tam Kapanma Döneminde Dava Açabilir miyim?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595