Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Tedbir Nafakasına İlişkin İcra Takibi ve İtiraz

Tedbir Nafakasına İlişkin İcra Takibi ve İtiraz

 

Nafakalar tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olarak hükmedilmektedir. Mahkemece hükmedilen bu nafakalardan birinin ödenmemesi halinde nafaka alacaklısı icra dairesine yapacağı icra takibiyle borçludan tahsilini talep edebilecektir. 

 

Aile Mahkemesi tarafından ara kararla verilen tedbir nafakası ancak ilamsız icra takibine konulabilir. Tedbir nafakasının ilamlı icra takibi olacak şekilde icraya konulması durumunda takibe itiraz edilebilmesi mümkün olup takibin iptaline karar verilecektir.

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararında da görüleceği üzere "Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK'nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. Mahkemece takip tarihindeki durum ve dayanak belge nazara alınarak, kısa karara dayalı olarak ilamların icrası yolu ile takip başlatılmayacağı ve icra emri gönderilemeyeceği hususu res'en gözetilerek, icra emrinin iptaline karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir." denilmektedir.

 

Tedbir Nafakasına İlişkin İlamsız İcra Takibine İtiraz Mümkün mü?

Tedbir nafakasına ilişkin ilamsız icra takibine itiraz mümkündür. Tedbir nafakasına ilişkin aleyhine takip başlatılan borçlu ilamsız icra takibine ilişkin ödeme emri kendisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Ödeme emrine süresi içerisinde itiraz edildiği takdirde icra takibi durur. Bu durumda nafaka alacaklısı itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davasını açmalıdır. 

 

Alacaklı, itirazın kaldırılması davasını itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde açmalıdır. Bu dava İcra Hukuk Mahkemesinde açılır.

 

Alacaklı, itirazın iptali davasını ise itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde açmalıdır. İtirazın iptali davası genel mahkemelerde açılacaktır. Nafakaya ilişkin bir icra takibi olduğu için de Aile Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında da görüleceği üzere "Davada; borcun 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 169 vd. maddelerinden kaynaklandığı, dolayısıyla "Aile Hukukuna" dair bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan (nafaka yükümlülüğünden) doğduğuna göre, açılan bu davanın 4787 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince, aile mahkemesinde bakılması gerekmektedir." denilmektedir. 

 

Tedbir nafakasını icra takibine koyarken ve tedbir nafakasına ilişkin icra takibine itiraz ederken sorun yaşamamak için nafaka dosyalarına ve boşanma davalarına bakan bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

"Tedbir Nafakasına İlişkin İcra Takibi ve İtiraz" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595