Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası
    Tehdit Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 106. maddede düzenlenmiştir.

    

    Tehdit suçu temel olarak bir başkasını, kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmektir. Tehdit suçunun bu şeklinde mağdurun şikayetçi olması aranmaz. Tehdit suçu, mağdurun malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük gerçekleştirileceğinden bahisle de işlenebilecektir. Ancak bu tehdit suçunda kişinin cezalandırılabilmesi için şikayet gerekmektedir.

    Kişi, tehdit konusu tecavüzün ileride vuku bulacağı beyanıyla korkutularak, belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır, mecbur edilmektedir. Tehdit suçunun oluşması için fiilin, mağdurun güvenlik duygusunu, iç huzurunu etkileyici, onu endişeye, korkuya sevk etmeye elverişli olması gerekmektedir. (Yarg. CGK. 17.2.1973, 7/271-822) TCK md. 106 gerekçesinde de açıkça yazıldığı üzere; tehdit suçunda korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle söz konusu madde ile, insanın kendine özgü sulh ve sükununa karşı saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir, şeklinde açıklanmıştır.


    TCK. md. 106/1 gereğince; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılır. Bu suç kapsamında mağdurun şikayetçi olması aranmaz.

Devamla; malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu durumda madde metninde de açıkça yazıldığı üzere mağdurun şikayeti gerekmektedir.


TCK. md. 106/2 gereğince; tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


TCK. md. 106/3 gereğince; tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçlarının işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı ayrıca ceza verilecektir.


Tehdit ve Cebir Kullanma Suçları Arasında Karşılaştırma

    Cebir, kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zorlayıcı bir etki meydan getirmektir. Kasten yaralama suçundan farklı olarak burada kişiye bir şeyi yapması, yapmaması veya bir şeyin yapılmasına müsaade edilmesi için cebir söz konusu olmaktadır. Cebir Kullanma Suçu TCK. md. 108'de düzenlenmiştir. "Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur." denmiştir.


Tehdit ve Şantaj Suçları Arasında Karşılaştırma

    Şantaj suçu TCK. md. 107'de düzenlenmiştir. "Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur." denmiştir.

    Şantaj ile tehdit suçunun farkı; tehdit suçunda haksız olarak doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama vardır. Ancak şantaj suçu her ne kadar tehdit suçunun özel bir şekli ise de TCK. md. 107'de belirtilen şekilde işlenmesi durumunda tehdit suçu değil şantaj suçu oluşacaktır.

"Tehdit Suçu ve Cezası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595