Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri


    Uzaklaştırma Hangi Kanunda Düzenlenmektedir?
    6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da uzaklaştırma ve korumaya ilişkin hususlar düzenlenmiştir.


    6284 Sayılı Kanunun Amacı Nedir?


    Öncelikle bu kanunun amacı;

  • şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
  • çocukların,
  • aile bireylerinin,
  • tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması
  • bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir.


    Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir yol izlenir.


    Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirler


    Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı koruyucu tedbirlere karar verebilir;

-Kişinin iş yerinin değiştirilmesi,

-Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden farklı bir yerleşim yeri belirlenmesi,

-Şartları oluşmuş ise korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulması,

-Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.


    Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbirler


    Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir;

-Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

-Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

-Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,

-Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

-Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

-Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

-Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

-Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

-Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

-Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

-Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.


    Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları


    Mülki amir, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir;

-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

-Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,

-Psikolojik, mesleki,hukuki ve sosyal bakımdan rehberli ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya re'sen geçici koruma altına alınması,

-Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması.


    Uzaklaştırma Süresi ve Uzatılması


    Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir.


    Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, re'sen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.


    Uzaklaştırma ve Koruma Kararına İtiraz


    6284 sayılı Kanun'da yazılı olduğu üzere yukarıda da ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde ilgililer tarafından Aile Mahkemesine itiraz edilebilecektir. Koruma ve uzaklaştırma kararına itiraz işlemleri yapılırken boşanma avukatından destek alabilirsiniz.


    Uzaklaştırma ve Koruma Kararına İtirazın İncelenme Süreci


    Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.


    İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.


    Uzaklaştırma Kararı Uyulmaması Durumunda Ne Olur?


    6284 sayılı yasa hükümlerinde yazılı tedbir kararlarına uyulmaması ve kararın gereklerine aykırı hareket edilmesi durumunda hakim 3 (üç) günden 10 (on) güne kadar zorlama (tazyik) hapsine karar verebilir.


    Tedbir kararına aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 (on beş) günden 30 (otuz) güne kadar olur. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 (altı) ayı geçemez.


    Uzaklaştırma ve Koruma Kararı Kaç Günde Çıkar?


    Uzaklaştırma ve koruma kararlarına ilişkin tedbir talepleri mahkemelerin yoğunluk durumuna göre değişmekle birlikte aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde çıkmaktadır.


    Tüm bu konularla ilgili olarak yanlış bir işlem yapmamak ve daha ayrıntılı bilgi almak için Eskişehir boşanma avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

"Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595