Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

25.10.2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni İş Mahkemeleri Kanunu

25.10.2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni İş Mahkemeleri Kanunu
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı ve bazı maddeleri yürürlüğe girdi. Diğer maddelerin yürürlük tarihi ise 01.01.2018'dir. Yeni düzenleme, arabuluculuğu zorunlu tutarak, kanun yollarına başvuru süresini ve zamanaşımını değiştirmektedir. Bir önceki yazımızda arabuluculukla ilgili değişiklikleri incelemiştir.
Bu yazımızda ise yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren iş davalarında zamanaşımı, hizmet tespit ve işe iade davaları ile kanun yollarına başvuru sürelerine ilişkin değişiklikler değerlendirilecektir. 

 

Bir önceki yazımıza göz atarak arabuluculuğa ilişkin değişiklikleri inceleyebilirsiniz: "İş Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ve Yeni İş Mahkemeleri Kanunu"

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İş Mahkemelerinde Yetkili Mahkeme

İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş Kazası Davalarında Yetkili Mahkeme

İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

Kanun Yollarına Başvuru Süresi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.

Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar.

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.
Temyiz edilemeyen kararlar

Aşağıda yazılı iş ve davalarda temyiz yoluna başvuru yapılamayacaktır;

1) 4857 sayılı İş Kanununun 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar.

2) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar.

3) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun; 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları, 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası, 71 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.

4) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun; 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.

Zamanaşımı süresi

4857 sayılı İş Kanununa eklenen EK MADDE 3 ile iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıl olarak düzenlenmiştir.

1)  Kıdem tazminatı

2) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat

3) Kötüniyet tazminatı

4) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat

      Söz konusu bu hüküm bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır. Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, 5 yıldan fazla ise, 5 yılın geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.

      "25.10.2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni İş Mahkemeleri Kanunu" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

      +90 541 332 3595