Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Aile Konutu Şerhi Nedir? Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nedir? Nasıl Konulur?


    Evlilik, tarafların birbirlerine güvenerek gerçekleştirmiş oldukları bir eylemdir. Bu güven ve sevgi nedeniyle alınan eşyalar, evler ya da araçların kimin adına yapıldığı bir önem arz etmez. Ancak boşanma davası açıldığında görülmektedir ki evler araçlar vs. mal kaçırmak kastıyla satılmaktadır. Bunu önlemek için yapılabilecek belli başlı işlemler vardır.

    Bu işlemlerden biri daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi mal rejimlerine ilişkin davalardır. Bu davalar açılarak mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilebilmektedir. Ya da bu yazımızda bahsedeceğimizi üzere taşınmazın üzerine aile konutu şerhi işletilebilecektir.


    Aile Konutu Şerhi

    Türk Medeni Kanunu madde 194'te de beyan edildiği üzere; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

    Rızayı sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


    Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?
    Mahkeme aracılığı ile;

    Aile konutu şerhi mahkeme aracılığı ile alınabilmektedir. Eşlerden biri, taşınmaz adına kayıtlı olan eşe karşı tapuda aile konutu şerhi işlenmesi amacıyla mahkemeye başvurabilir. Bu durumda hakim, bu konutun taraflarca kullanılıp kullanılmadığını ve aile konutu olup olmadığını araştıracaktır.

    Mahkemeye başvuru yapılabilmesi için öncelikle tapu müdürlüğünün talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediğinin belgelendirilmesi gerekecektir. Bu belgelendirme yapılmadığı takdirde talepte bulunan kişinin hukuki yararı yoktur. Bu sebeple kişinin talebi reddedilir.


    Hakim, aile konutu şerhi kararı verebileceği gibi aynı zamanda aile konutu şerhinin kaldırılmasına da karar verebilecektir. Örneğin bir eş kötü niyetli olarak, diğer eşin adına kayıtlı taşınmaz üzerine aile konutu şerhi koydurmuş ve bu konutun satılmasına engel oluyorsa taşınmaz adına kayıtlı olan eş mahkemeye başvurarak bu şerhin kaldırılmasını isteyebilecektir. Bu başvurusunda taşınmazı satması için zorunlu olan koşulları da sunması gerekmektedir. 

    Tapuya yapılacak başvuru ile;

    Tapuya aile konutu şerhinin konulabilmesi için yapılması gereken işlemler vardır.

    Eşlerden biri şerh konulacak taşınmaz için muhtardan alınacak bir belge ile burada oturduklarını yani buranın aile konutu olduğunu gösterir evrakı Tapu Müdürlüğüne götürmelidir.

    Vekaletname ile işlem yapacak kişinin vekaletnamenin tapuda işlem yapma yetkisi de içeren özel vekaletnamenin aslını da sunması gerekecektir. İşlemi yapacak kişinin nüfus cüzdanı da yanında bulunmalıdır. Ayrıca başvuru yapacak kişinin ya da vekaletname ile işlem yapacak kişinin 1 adet fotoğraf götürmeleri gerekmektedir. Nüfus kayıt örneği alarak yanınızda bulundurmanız yararınıza olacaktır.


    Bazen Tapu Müdürlükleri, talep edilen taşınmaz ile aile konutu olan taşınmazın aynı taşınmaz olduğunu teyit etmek için gerekli evraklar isteyebilmektedirler. Bu durumlarda işlemi eksiksiz yapmamak yahut birkaç kere Tapu Müdürlüğüne gidip gelmemek için bir avukat ile çalışmanızda yarar olacaktır. Zira malların satılarak kaçırılmaması adına kısa sürede bir avukatın bu işlemi yapması işinizi kolaylaştıracaktır.

"Aile Konutu Şerhi Nedir? Nasıl Konulur?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595