Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Eskişehir Adliyesi Boşanma Davaları

Eskişehir Adliyesi Boşanma Davaları

 

Eskişehir adliyesi boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası sürecini anlatmaya çalışacağız. Eskişehir Adliyesinde halihazırda 5 tane aile mahkemesi bulunmaktadır. İhtiyaca göre hakim ve mahkeme sayıları artmaktadır. Gelinen aşamada Eskişehir'de yılda 2000-3000 arası boşanma gerçekleşmektedir. Eskişehir nüfusuna oranla bu oran oldukça fazladır. Eskişehir boşanma avukatı ile bu süreci yürütmek mahkemelerin yoğunluğu ve dosya sayısı da göz önüne alındığında hak kaybına uğramamanız adına önemlidir.
 

1) Anlaşmalı boşanma davası

2) Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

3) Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır?

4) Anlaşmalı boşanma davasında velayet konusunda anlaşamadık ne olur?

5) Çekişmeli boşanma davası

6) Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

7) Çekişmeli boşanma davası nerede açılır?

8) Boşanma avukatı

9) Eskişehir 'de boşanma davası ne kadar sürer?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her konuda anlaşırlar ve bir protokol düzenlerler. Anlaşmalı boşanma davası konusunda daha önce yazdığımız yazıları da inceleyerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. TMK madde 166 hükmü gereğince "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz."

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları çok kısa sürede sonuçlanmaktadır. Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olmakla birlikte 3 günde sonuçlanan dava olduğu gibi 1-1.5 ay süren davalar da olabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim yeri veya tarafların davadan önce son 6 ay içinde oturdukları yer mahkemesidir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında davalı eş yetki itirazında bulunmayacağından herhangi bir yerde bulunan Aile mahkemesinde açılabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Konusunda Anlaşamadık Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında her konuda anlaşılması gerekmektedir. Boşanmanın hem maddi hem de dieğr ferileri konusunda anlaşılmalıdır. Nafaka, tazminat, ziynet gibi konularda anlaşıp velayet konusunda anlaşılamadığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılamayacaktır. Bu durumda açılmış olsa bile hakim çekişmeli boşanma dava dilekçesi sunmak için süre verecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşamadığı durumlarda gerçekleşmektedir. Türk Medeni Kanununda sayılı boşanma sebepleri şu şekildedir;

- Zina; "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur."

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; "Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur."

- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; "Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir."

- Terk; "Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz."

- Akıl hastalığı; "Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir."

- Evlilik birliğinin sarsılması; "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir."

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Maalesef ki çekişmeli boşanma davaları o kadar kısa sürmemektedir. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay süreci ortalama 4-5 yılı bulmaktadır. Nadiren daha kısa sürse de daha uzun sürme ihtimali oldukça yüksektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim yeri veya tarafların davadan önce son 6 ay içinde oturdukları yer mahkemesidir. Yetki itirazında bulunulması durumunda mahkemenin yetkili olup olmadığı incelenir. Herhangi bir yetki itirazında bulunulmadığı takdirde hakim kendiliğinden yetkili olup olmadığına karar veremez.

 

Boşanma Avukatı

Boşanma davaları oldukça önemlidir. Bu davalarda bir boşanma avukatı ile çalışmak hak kaybı yaşamamanız adına her zaman faydalı olacaktır.

 

Eskişehir 'de boşanma davası ne kadar sürer?

Eskişehir'de boşanma davası İzmir, İstanbul, Ankara gibi daha büyük şehirlere nazaran daha kısa sürebilmektedir. Ancak yine de Eskişehir'de boşanma davalarının oldukça artması da dikkate alındığında mahkemelerin iş yükü, dosyalardaki evrak fazlalığı gibi hususlar 

"Eskişehir Adliyesi Boşanma Davaları" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595